เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

8 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้าน อสม.บ้านหนองหาร ม.7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร

1 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อเสริมสร้าง วินัยข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๖

5 กันยายน 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

30 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหารจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ชั้น ๒

18 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหารจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ชั้น ๒

18 สิงหาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหา

17 สิงหาคม 2566

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา)

21 กรกฎาคม 2566

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา)

21 กรกฎาคม 2566

ลงพื้นที่สำรวจโครงการ"เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม

5 กรกฎาคม 2566

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในเดือนมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพณ

5 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร

23 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองหาร

21 มิถุนายน 2566

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) จำนวน ๘ ทุนการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๖ ทุนการศึกษา จากกองทุนเจ้าหญิ

20 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

31 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประชุมร่างเป้าหมายพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ๒๕๖๖-๒๕๘๕

31 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาสพื้นที่บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือ

25 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสตามข้อมูลชี้เป้าจากเวทีฯระดับหมู่บ้าน2566 ระหว่างวันที่ 16,23-24 พฤษภาคม 2565 เ

24 พฤษภาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

23 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประชุมร่างเป้าหมายพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ๒๕๖๖-๒๕๘๕

31 พฤษภาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนักเรียนผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน ร่วมสร้างสุขของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหารประจำเดือนนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ ได้รับเชิญศิลปินล้านนาชื่อดัง "ครูแอ๊ด ภานุทัต" เจ้าของบทเพลงคนหัวล้าน ต๋าป่าม ฯลฯ

18 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาสพื้นที่บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือ นอกจากนี้ได้สำรวจและประสานไปย

26 พฤษภาคม 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้คณะผู้บริหาร งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ประธาน อสม. และทีมงาน อสม.ทุกหมู่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสตามข้อมูลชี้เป้าจากเวทีฯระดับหมู่บ้าน2566 ระหว่างวันที่ 16,23-24 พฤษภาคม

24 พฤษภาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

23 พฤษภาคม 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(กิจกรรมศิลปะพื้นบ้านดนตรีล้านนา)โดยท่านวิทยากรครูแอ๊ด ภาณุพัฒน์เจ้าของบทเพลงคนหัวล้าน ครับ

18 พฤษภาคม 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๐๑๘ สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเขียงใหม่ ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร (ตาม

18 พฤษภาคม 2566

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565

30 พฤศจิกายน 542

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๕

18 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(กิจกรรมศิลปะพื้นบ้านดนตรีล้านนา)โดยท่านวิทยากรครูแอ๊ด ภาณุพัฒน์เจ้าของบทเพลงคนหัวล้าน

18 พฤษภาคม 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๐๑๘ สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเขียงใหม่ ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

18 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2566

ปรับปรุงไหล่ทางบริเวณ หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2566

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางถนนหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-0018 สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร

12 พฤษภาคม 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้ขอความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อมอบให้รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกหมู่บ้าน นำไปมอบให้กลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี รวมถึงประชาชนในเขตพ

10 พฤษภาคม 2566

กีฬาประชาชนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

23 เมษายน 2566

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

13 เมษายน 2566