เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์และถวายเครื่องสักการะเจ้าทิพวัน กฤดากร

โครงการควบคุมโรคติดต่อ (กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง)

กิจกรรมทำยาดมสมุนไพร

กิจกรรมนันทนาการ และอบรมทำสบู่เหลวสมุนไพร

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นำทีม แถลงนโยบายต่อประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหาร

กิจกรรมงานวันลอยกระทง ร่วมกับธุดงคสถานล้านนา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย สามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 เดือน มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหารชั้น ๒

โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์)

โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายการเป็นผู้นำที่ดี การศึกษาดูงานเพื่อการบริหารและการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดพ่นเคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของเด็กเล็ก วันที่ 11 มิย. 2564 เวลาประมาณ 15.00 น.

งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับฝ่ายปกครองและ อสม. หมู่ 13 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ฯ วันที่ 11 มิย. 2564 เวลา 09.3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว)

งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ อสม.บ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้่นที่ตำบลหนองหาร หมู่ที่ 10 ณ อาคารเอน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสิทธิสตรี

งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ อสม.บ้านวิเวก หมู่ 8 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้่นที่ตำบลหนองหาร หมู่ที่ 8 ณ อาคารเอนกประสงค์ฯ

งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ อสม.ประจำหมู่ที่1 บ้านแม่เตาไห (เอื้ออาทร) ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้่นที่ตำบลหนองหาร หมู่ที

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ครั้งแรก วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ อสม.หมู่ 7 บ้านหนองหาร ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้่นที่ตำบลหนองหาร หมู่ที่ 7 ณ อาคารเอนกประสงค์ เท

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร พนักงานเทศบาล นำ เจลล้างมือ 500ml และ หน้ากากอนามัย มอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนจังห

เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับการสนับสนุน เจลล้างมือ 500ml จำนวน 360 ขวด และ น้ำยาฆ่าเชื้อ 20 ลิตร จำนวน 3 ถัง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร และพนักงาน ลูกจ้าง นำเจลล้างมือ 500ml และ หน้ากากอนามัย มอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร   

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงตลาดหนองหาร เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันที่ 22 เมษายน 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการผลิตและจำหน่ายสบู่ ของบริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่    กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง การตรวจสภาพอากาศบริเวณห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อเทศบัญญัติตำบลหนองหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ณ กิจการน้ำดื่มเดอะวัน

เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม การต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ บริษัทธนชัย (บ.ฤทธิ์พยัคจำกัด เดิม)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (กู้ชีพ-ทิพวัน) รับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ฯ ส่งโรงพยาบาลสนาม และลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นฝอยละอองสารเคมี เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การแก้ไขปัญหาสุนัขส่งเสียงดังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ม.10

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสันทรายร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีเหตุร้องทุกข์เดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นมูลสุกร ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง เสียงดังจากการเลื้ยงสุนัขจำนวนมากและกลิ่นเหม็นจากการล้างคอกและมูลสุนัข

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตำบลหนองหาร โดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหารมอบสีทาบ้าน TOA สีครีม จำนวน 18 ลิตร สำหรับก่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนของนางมาลี เกษมสันต์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร เชื่อมแม่เตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารและสถานที่เกิดเหตุฯ ณ ศิริลักษณ์รีสอร์ท

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายก เทศมนตรีตำบลหนองหารพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินสมทบในการสร้างบ้าน โครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง ร้องทุกข์เหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นมูลสุกร 

ทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๔ นำโดย ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ร่วมบูรณาการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใบอนุญาติประกอบกิจการ