เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลหนองหาร ให้ความช่วยเหลือประชาชน ภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสันทราย ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษา ชม ๘ ห้วยส้ม เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลหนองหาร และเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ประธานในพิธี และท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นา

เทศบาลตำบลหนองหารเทศบาลตำบลหนองหาร โดยท่านนายกสุพิศ เถียรทิม ได้ขอความอนุเคราะห์รถดูดโคลนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียเนื่องจากปลาตายในท่อระบายน้ำ ซอย9/7 บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ สิบเอกอุดม กาติ๊บ เจ้าพนักงานป้องกันฯตำบลหนองหาร และนายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ มอบกระเบื้องและแผ่นครอบกระเบื้องให้แก่ นาย อนุลม คำภิรานนท์ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยี จำนวน ๓๐ ลิตร

วันที่ห้า การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายปฎิพัทธ์ สายประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว หมู่ที่ 13

วันที่สี่ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

งานสาธารณูปโภค กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมให้บริการ เช้าวันพุธ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ นายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร และนายอนุชา ทาแท้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ฯ

แจ้งประชาสัมพันธ์ เข้าดำเนินการก่อสร้าง เช้าวันพุธ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ดวงสมบูรณ์ นายช่างโยธา ประสานการเข้าพื้นที่จากบริษัทแม่ริมก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน

วันที่สาม การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นางวรรณี เบรเรตัน เลขานุการนายกฯ นายปฎิพัทธ์ สายประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ร่ว

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ขอขอบคุณ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร ให้ความช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายปฎิพัทธ์ สายประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เตาไห

เทศบาลตำบลหนองหาร กำหนดการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

น้ำใจท้องถิ่น สู้ภัย (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลหนองหารจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่่อดำเนินการแจกจ่ายให้ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ท่านณรงค์ศักดิ์ ดวงรัตน์ รองประธานสภาเทศบาล และ ท่านจันทร์แก้ว ปัญญาเป็ง สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหนองหาร เขต ๒ ได้รับประสานการเข้าพื้นที่จากบริษัทแม่ริมก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน

เทศบาลตำบลหนองหาร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว “สู้ภัยโควิค-19” นายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าพนักงาน จัดโครงการมอบเมล็ดพันธุ์ผัก

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการจัดการทำหน้ากากอนามัย แบบผ้า ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

น้ำใจท้องถิ่น สู้ภัยโควิด -19 วัน

งานสาธารณูปโภค กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมให้บริการครับ ตามที่เทศบาลตำบลหนองหารได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสน สองหมื่นบาทถ้วน.-) ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกนอก) หมู่ที่ ๑๓ แบบบาดาลขนาดกลาง ประเภทหอ

ท่านสุพิศ เถียรทิมนายกเทศมนตรี ตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ท่านรองทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ออกตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน ของประชาชนในพื้นที่

ประกาศอำเภอสันทราย เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - ๑๙ สำหรับผู้ประกอบการตลาดสด เขตรับผิดชอบของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสุพิศ เถียรทิมนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ท่านพุฒ อุทาเลิศ รอง นายกเทศมนตรี ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขตที่ ๑ และเขตที่ ๒ ดำเนินการมอบเมล็ดพันธ์ ผักสวนครัว เป็นวันที่สอง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖๐๐ ซอง รวมเป็นงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท ให้กับประช

เทศบาลตำบลหนองหาร ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตัดกิ่งไม้ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร และหมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลหนองหาร โทร 053-106953

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร ได้เข้าทำการจัดเก็บขยะที่มีผู้ ขาดความหยั่งคิดลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่สาธารณะ

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบอุปกรณ์ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

นายกสุพิศ เถียรทิม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต 1 และเขต 2 และท่านสมคิด แข็งแรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนเอื้ออาทรเชียงใหม่(หนองหาร) พร้อมดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

นายกสุพิศ เถียรทิม ได้มอบหมายท่านพุฒ อุทาเลิศ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับสมาชิกสภาตำบลหนองหาร เขต 1 และ เขต 2 ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการจัดหน้ากากอนามัย แบบผ้า ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เทศบาลตำบลหนองหาร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว “สู้ภัยโควิค-19” นายกสุพิศ เถียรทิม และท่านสจ.สุพล ณ วิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าพนักงาน จัดโครงการมอบเมล็ดพันธุ์ผักร่วมโครงการรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวด้วยวัสดุต่า

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ ทีมดับเพลิงแม่โจ้ทุกสถานี พร้อมรถอุปกรณ์สนับสนุน และทีมดับเพลิงเจดีย์แม่ครัวทุกสถานีพร้อมรถดับเพลิง ว.4 ร่วม ดับไฟ สวนโรงงานยาสูบ บ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลตำบลหนองหาร ควบคุมเพลิงได้ เวลานี้ครับ

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนผิวถนนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหารและฉีดพ่นตามร้านค้าทุกร้านในชุมชน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบหน้ากากผ้าตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) ให้กับ ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลหนองหาร ให้ความช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา และหมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ ภัยแล้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มอบชุดกาวน์และหมวกในการใส่ปฏิบัติงานเพื่อสู้ภัยโควิด -19 ให้กับงานกู้ชีพทิพวัน เทศบาลตำบลหนองหาร ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

มอบสิ่งของเป็นหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดตำบลหนองหาร โดยท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ผ่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นายทินน์ สมณะ