เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ กรณีการวางแผนพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหารจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานลูกจ้างฯ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหารจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยการตั้งจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย นำโดยนางสุพิศ เถียรทิม ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน(การทัศนศึกษานอกสถานที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตำบล ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุดชนในระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหารชั้น ๒

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองหาร ณ ห้องประชุมชั้น๒ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการDAYCAMP (ค่ายการเรียนรู้หนูน้อยเบิกบาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งานการศึกษา) วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การประชุมซักซ้อมจิตอาสาภัยพิบัติในการเข้าอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ วันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว (งานพัฒนาชุมชน) เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ... ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำที่ดี การศึกษาดูงานเพื่อการบริหารและการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ งานกลุ่มผู้สูงอายุ อบต.ศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเตรีย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำที่ดี การศึกษาดูงานเพื่อการบริหารและการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้ศุนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจ

ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหาร โดย นายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลหนองหาร

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมหน้าเทศบาลตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของรางวัลและเงินรางวัลทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สัมภาษณ์ นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พนักงานเทศบาล กำนัน ประธานกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำแผนผังเมือง

วันที่ 7 มกราคม 2563 ชมรมอปท.สันทราย นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย รายนางบัวสร้อย จินะจันตา บ้านโป่ง หม

2 มกราคม 2563 นายกสุพิศ เถียรทิม ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคน ท่านผอ.ทัศนียา ไชยสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) พร้อมคณะ วันนี้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 พรที่ทุกท่านมอบให้ นายก

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอประชาสัมพันธ์ -การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๓ -ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน หากมีปัญหาใด กรุณาติดต่อ งานพัฒนาชุมชน เทศ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ ของ เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมงานประเพณีและของดีอำเภอสันทราย ประจำปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมส่งบุคลากรนักวิชาการสาธารณสุข โอยย้ายไปดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมมอบหมายภารกิจการบริหารจัดการแก้ไขหมอกควันและไฟป่า เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ร่วมมอบของรางวัล “ในการออกร้านมัจฉากาชาด” ในงานของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

พี่น้องชาวตำบลหนองหารร่วมกราบขอบพระคุณ ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ สนับสนุนงบประมาณโครงการฯถนนโอเวอร์เล กว้าง5.50เมตรยาว200เมตรในหมู่ที่8.บ้านวิเวก ประสานโครงการโดยท่าน สจ.สุพล ณ วิชัย ท่าน นายก สุพิศ เถียรทิม ผู้บริ

ท่านรองรักษ์ บุญศิริ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน นายกสุพิศ เถียรทิม ร่วมพิธีปฎิบัติธรรมจุดประทีปปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา ณ ธุดงคสถานล้านนา บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสัน

เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักโค้นกีดขวางถนนเนื่องจากลมพายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร

วันพุธ 30 ตุลาคม 2562 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย โดยมีนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย พร้อมท่านนายกในพื้นที่อำเภอสันทราย เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกไฟไหม้บ้าน

28 ตุลาคม 62 นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมรับเสด็จและรับเข็มพระราชทานที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชก

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมการเปิดอาคารเรียน (หลังใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร(งานการศึกษา) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย วันอังคารที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านนายกสุพิศ เถียรทิม ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น