เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

การถนอมอาหารด้วยการตากในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

13 มิถุนายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

30 มีนาคม 2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี 2564

10 ธันวาคม 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

20 กันยายน 2564

นางสุพิศ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประเมินผลการทำงานของนายณรงค์ มะโนใจ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร กับหน่วยงานอำเภอสันทราย

23 กันยายน 2564

ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูประไพศรี และ คุณครูวนิดา โรงเรียนบ้านหนองหาร 

30 กันยายน 2564

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นางลินจง ไชยระวัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

30 กันยายน 2564

อบรมหให้ความรู้ในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

6 มิถุนายน 2565

ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ

6 มิถุนายน 2565

ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชน

6 มิถุนายน 2565

ส่งเสริมการฝึกอบรมทำอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

6 มิถุนายน 2565

การอบรมทำแหนมหมุก่อด้วยใบตอง

6 มิถุนายน 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ และนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ปรับปรุงไหล่ทาง เมื่อเกิดพายุน้ำท่

20 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงไหล่ทาง เมื่อเกิดพายุน้ำท่วมขัง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

20 พฤษภาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ และนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ออกให้ความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นล

18 พฤษภาคม 2565

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

18 พฤษภาคม 2565

การจัดงาน/กิจกรรม ที่เอื้อให้ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมได้ (กิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ)

23 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง

17 พฤษภาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารมอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร เพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยม

13 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ทำความสะอาดและตัดหญ้าถนน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

10 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ตัดหญ้าไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

6 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ตัดหญ้าไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 พฤษภาคม 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ตัดหญ้าไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหารเพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุ

3 พฤษภาคม 2565

ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก

27 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลหนองหารชนะเลิศ กีฬาประชาชน ท้องถิ่น อ. สันทราย ประจำปี ๒๕๖๕

25 เมษายน 2565

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก

15 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

14 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรี นายภานุวัฒน์ ศิริพันธ์ นางสาวจันทร์หอม คอทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้อง หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาท

9 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบี

12 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นายโชคชัย อินยา พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณี เบเรตัน สมาสิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๒ เจ้าหน้าที่กองช่าง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ตรวจส

3 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ กองคลังเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และนางสาวทัศนีย์ แก้วยัง ผู้อำนวยการกองคลัง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕

2 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

4 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหาร มอบหมายให้นายทิน สมณะ รองนายกฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ที่วาการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อย

1 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ทม.แม่โจ้

28 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวั

25 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จ

25 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

25 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเช

24 มกราคม 2565