เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(กิจกรรมศิลปะพื้นบ้านดนตรีล้านนา)โดยท่านวิทยากรครูแอ๊ด ภาณุพัฒน์เจ้าของบทเพลงคนหัวล้าน

18 พฤษภาคม 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๐๑๘ สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเขียงใหม่ ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

18 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2566

ปรับปรุงไหล่ทางบริเวณ หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2566

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางถนนหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-0018 สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร

12 พฤษภาคม 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้ขอความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อมอบให้รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกหมู่บ้าน นำไปมอบให้กลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี รวมถึงประชาชนในเขตพ

10 พฤษภาคม 2566

กีฬาประชาชนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

23 เมษายน 2566

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

13 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมกับ พนักงานเทศบาล อพปร. ฝ่ายปกครองตำบลหนองหาร ตชด.33 ร่วมเปิดจุดตรวจด่านชมชุน

11 เมษายน 2566

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองที่กระทบต่อสุขภาพประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

28 มีนาคม 2566

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ที่พักสงฆ์ป่าปทุมสิราวาส หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 กันยายน 2565

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหาร หัวข้อ "ซ้อมใหญ่ปีใหม่เมือง" โดยอาจารย์สนั่น ธรรมธิ ปราชญ์ล้านนา สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566

พิธีการมอบวุฒิบัตรเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

16 มีนาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖

13 มีนาคม 2566

กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ ๑,๗,๑๓ ตำบลหนองหาร

7 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อท่อระบายน้ำแบบฝาตะแกรง หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

3 มีนาคม 2566

จัดกิจกรรม big cleaning ที่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทรหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

24 กุมภาพันธ์ 2566

ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านป่าสักงาม บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

17 กุมภาพันธ์ 2566

ทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสันทรายพื้นที่บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร ระยะทาง 10 กม. ตามมาตราการควบคุมป้องกันหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของอำเภอสันทราย

20 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมลูกระนาดถนน หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังห

1 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร

1 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดกิจกรรม big cleaning ที่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร

24 กุมภาพันธ์ 2566

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหาร . สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ , อาสาดับไฟป่าไทยใหญ่ , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม. 33 (ห้วยส้ม) , ประชาชนจิตอาสา จำนวน 78 นาย ร่วมทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสันทรายพื้นที่บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร

20 กุมภาพันธ์ 2566

กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหารไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านป่าสักงาม

21 กุมภาพันธ์ 2566

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหาร . สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้, อาสาชุดพญาอินทรีย์ , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม. 33 (ห้วยส้ม) , ประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 นาย ร่วมทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสันทรายพื้นที่เขตติดต่อระหว่างบ้านเกษต

14 กุมภาพันธ์ 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตไหล่ทาง หมู่ที่ ๗ หนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับรถได้อย่

2 กุมภาพันธ์ 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารมอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ ๑,๗,๘ ตำบลหนองหาร เพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับรถได้อย่างปลอด

31 มกราคม 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ และนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จั

25 มกราคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้อำนวยความสะดวกรถดูดสิ่งปฏิกูลโคลนเลน หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียง

25 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

19 มกราคม 2566

กิจกรรม “ส่งความสุข สูงวัย”

23 มกราคม 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารมอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร และหมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร เพื่อให้เกิดความสะดวก กั

6 ธันวาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชีย

2 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหารร่วมกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคูคลอง และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลำเหมือง ชุมชนสหกรณ์นิคม ๒ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังห

2 ธันวาคม 2565

งานสวัสดิการสังคม นำโดยรองทินน์ สมณะ และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อของบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ นายถนัด ดวงระเทศ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2 ธันวาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกกางเต็นท์งานขาวดำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ และหมู่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

10 พฤศจิกายน 2565