เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นเทศบาล​ ตำบลหนองหาร​(กีฬาเปตองต้านยาเสพติด)​

4 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลหนองหาร ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหาร (กีฬาเปตองต้านยาเสพติด) ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 เมษายน 2567 ณ ลานริมคลองชลประทาน ซอย 8 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค

28 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกิจกรรมรดน้ำขอพรดำหัวผู้สูงอายุ , การประกว

23 พฤษภาคม 2567

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลหนองหาร ณ บริเวณหน้าหม

23 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และสิบเอกอุดม กาติ๊บ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ

23 เมษายน 2567

ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำครับ สนับสนุนโครงการโดยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ 8 บ้านวิเวก

23 เมษายน 2567

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำออกไปดับไฟไหม้หญ้าแห้งที่ไร่ประพัฒน์ หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา และหมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่

19 เมษายน 2567

นายกสุพิศ เถียรทิม สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ ตชด.33 สารวัตร ผู้กอง น้อง ๆ ตชด. พ่อหลวงใจยา วงศ์หาญ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา

10 เมษายน 2567

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work shop) ทำข้อบังคับร่างกลุ่มรับเหมาจัดงานศพบ้านหนองหาร โดยมีนายนภา สุทธาวาสน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร พร้อมสมาชิกสภาฯเขต 1 กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และตั

9 เมษายน 2567

ทศบาลตำบลหนองหารจัด work shop การทำร่างข้อบังคับกลุ่มรับเหมาจัดงานศพบ้านวิเวก(หมู่บ้านนำร่อง) ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ(สถานที่จริง) ม.8 ต.หนองหาร โดยมี นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับหมู

5 เมษายน 2567

ประชุมคณะทำงานเพื่อทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์)

3 เมษายน 2567

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดประชุมคณะทำงานเพื่อทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร โดยมีผู้จัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซ

2 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลหนองหารขอขอบคุณ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้สนับสนุนงบประมาณจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของเทศบาลตำบลหนองหาร

1 เมษายน 2567

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 มีนาคม 2567

จัดกิจกรรม"วันท้องถิ่นไทย" นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม

18 มีนาคม 2567

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

18 มีนาคม 2567

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

15 มีนาคม 2567

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นายนภา สุทธาวาสน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหาร และสมาชิกสภาเทศบาล งานสวัสดิการสังคมและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุขประจำเดือนมีนาคม 2567 กิจกรรมตานตุงซาววา โดยแต่งดาที่วัดทิพวนาราม(หนองหาร) และ

15 มีนาคม 2567

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด กีฬาประชาชนเทศบาลตำบลหนองหาร ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยจะมีการแข่งขันทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2567

14 มีนาคม 2567

ครงการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ซักซ้อมกรณีเกิดอัคคีภัยในศูนย์เด็กเล็กฯ การป้องกันเด็กจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ให้ความรู้ทางด้านวินัยการจราจร การป้องกันขณะติดอยู่ในรถ

13 มีนาคม 2567

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเ

6 มีนาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร

6 มีนาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร

29 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดยนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้สัญจรไปหมู่ที่ 1 ณ อาคารสำนักงานบ้านเอื้ออาทรแม่เตาไห โ

21 กุมภาพันธ์ 2567

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร พันตำรวจโทนิรันดร์ ไชยรัตน์ รองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 33 นายศรัญญ์ ใจคำ ส.อบจ.เชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และคุณสิริสุภา โตแสงชัย

20 กุมภาพันธ์ 2567

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. ณ ที่ตั้งหน่วยงาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ในพื้นที่

15 กุมภาพันธ์ 2567

งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-x-ray เพื่อติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดนการลงพื้นที่ในตำบลหนองหาร

12 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำหนองหาร บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

31 มกราคม 2567

ร่วมกันออกพื้นที่ พ่นหมอกควันปัองกันยุงลาย ไข้เลือดออก

23 พฤศจิกายน 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนระวังการจมน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยล

22 พฤศจิกายน 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานบริหารงานสาธารณสุข ลงพื้นที่แจกถังพร้อมขุดหลุมทำถังขยะเปียก บ้านวิเวก หมู่ที่ 8

21 พฤศจิกายน 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้งานบริหารงานสาธารณสุข และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ แจกถังพร้อมบริการขุดหลุมถังขยะเปียกพื้นที่ส่วนกลาง และบ้านประชาชน บ้านแม่เตาไห (เอื้ออาทร) หมู่ที่ 1

21 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมโรงเรียนสูงวัยสดใสสร้างสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

17 ตุลาคม 2566

นที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุข ทีมงาน อสม. และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ลงพื้นที่พ่นฝอยละออง ULv ป้องกันโรคไข้เลือดออก

1 พฤศจิกายน 2566

ารจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

30 ตุลาคม 2566

การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ วันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเซียงใหม่

27 ตุลาคม 2566

จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

25 ตุลาคม 2566

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ประชุมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา บริการ เพื่อแจ้งนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน การชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ รวมถึงการติดต

11 ตุลาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

8 กันยายน 2566