เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

พิธีเปิดใช้ถนนเส้นทางบ้านดอยน้อยพัฒนาและพิธีเปิดใช้ระบบน้ำประปา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ออกตรวจสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ออกตรวจสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าตรวจเยี่ยมการขุดเจาะบ่อบาดาล

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่ที่ 13

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้ต้อนรับคณะเทศบาลจากตำบลสันพระเนตร

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลุก ปรับ แผน และการจัดเก็บข้อมูล

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา

ท่านสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมงาน วันสมเด็จย่า ประจำปี ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหารลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง)

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหารลงพื้นที่ทำบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง เหตุรำคาญเนื่องจากเสียงสุนัข ม.10

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหารลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ที่เป็นอัน่ตรายต่อสุขภาพ(บริษัทนครหลวงคอนกรีต จำกัด)

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหารลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการคัดแยกขยะอันตราย

เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกตรวจและประเมินสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน มูลนิธิบ้านสงเคราะห์เด็กมิตรภาพ (บ้านศิโยน)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย วิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสันทราย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร (ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย) ร่วมเสวนา หัวข้อ บทบาทของผู้นำในการบริหารพัฒนาสาธารณะ โดยเป็นวิทยากรตามโครง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมอบอยากสุขภาพดีต้องมี3 อ. สำหรับวัยสูงอายุ ครับ

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยม ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตหลังการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ องค์ก

นายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงใหม้บ้าน ราย นายหนุ่ย ภีระคำ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,111 บาท

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัย สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึก รักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องชาวตำบลหนองหารร่วมกราบขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดย ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านสุพล ณ วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับ

พิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ "ร่วมใจต้านภัย Covid-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลหนองหาร

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และนายอนุชา ทาแท้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นำเสนอรายงานภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนพิเศษ ในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

น้ำใจท้องถิ่น สู้ภัยโควิด -๑๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ท่านสุพล ณ วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๒ อำเภอสันทราย ร่วมกิจ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเทคโนโลยีเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ชนิดลดควัน ทำเตาเผาขยะ ขนาด 200 ลิตร และการสาธิตการเผาถ่านพร้อมทำถ่านอัดแท่ง

เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหแม่แฝก และเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 63

การประชุม สปสช. ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าให้กับเทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน ๑ เครื่อง และ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา จำนวน ๑ เครื่อง

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน กลุ่มผ้าใยบัว ร่วมตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มประดิษฐ์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่