เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการติดต่อเทศบาล


ลักษณะที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลหนองหาร ตามประการกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 17 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 การเดินทางเข้าสู้พื้นที่โดยทางรถยนต์สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

          ทิศเหนือ             ติดต่อกับเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

          ทิศตะวันออก       ติดต่อกับเทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

          ทิศตะวันตก         ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

          ทิศใต้                  ติดต่อกับเทศบาลเมืองแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

เนื้อที่

           เทศบาลตำบลหนองหาร มีพื้นที่เขตรับผิดชอบ ประมาณ 28.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,675 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบออกเป็นหมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้

หมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ (ตร.กม)
หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห 0.75
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร 6.21
หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 2.25
หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ 9.30
หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา 9.77
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 28.28

ประชากร

          ปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองหารมีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด (ณ วันที่ 13 กันยายน 2566) จำนวน 6,386 คน แยกเป็น ชาย 2,983 คน หญิง 3,403 คน มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 226 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห 1,442 842 1,003 1,845
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร 815 781 824 1,605
หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 606 500 577 1,077
หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ 648 433 485 918
หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา 418 427 514 941
รวม 3,929 2,983 3,403 6,386

การติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร
เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290
เบอร์โทรศัพท์ 053-106951
โทรสาร/Fax 053-106952
เบอร์โทรกู้ชีพกู้ภัย 053-106953
E-mail :[email protected] 
เว็บไซต์ : www.nongharn.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองหาร