เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(กิจกรรมศิลปะพื้นบ้านดนตรีล้านนา)โดยท่านวิทยากรครูแอ๊ด ภาณุพัฒน์เจ้าของบทเพลงคนหัวล้าน

18 พฤษภาคม 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๐๑๘ สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเขียงใหม่ ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

18 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2566

ปรับปรุงไหล่ทางบริเวณ หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2566

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางถนนหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.92-0018 สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร

12 พฤษภาคม 2566

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้ขอความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อมอบให้รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกหมู่บ้าน นำไปมอบให้กลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี รวมถึงประชาชนในเขตพ

10 พฤษภาคม 2566

กีฬาประชาชนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

23 เมษายน 2566

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

13 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นางสุพิศ เถียรทิม นายเทศมนตรีตำบลหนองหาร ร่วมกับ พนักงานเทศบาล อพปร. ฝ่ายปกครองตำบลหนองหาร ตชด.33 ร่วมเปิดจุดตรวจด่านชมชุน

11 เมษายน 2566

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองที่กระทบต่อสุขภาพประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

28 มีนาคม 2566

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ที่พักสงฆ์ป่าปทุมสิราวาส หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ) ดูทั้งหมด >>

กระดานข่าว ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

484

0

12 พฤศจิกายน 2562

นางสุพิศ เถียรทิม


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 1


นายโชคชัย อินยา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คนที่ 2


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร