เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่หน้าแรก >

งานการเจ้าหน้าที่

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง

ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน งานร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหารให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและความโปร่งใสในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร


ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยความเป็นธรรมด้านการบริหารบุคคล

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่


แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561


การรายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561

การรายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนแรก

แบบประเมินประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับอปท.


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

1. ประเภทบริหารท้องถิ่น 2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
3. ประเภทวิชาการ
4. ประเภททั่วไป