เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหารขอขอบคุณ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้สนับสนุนงบประมาณจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของเทศบาลตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลหนองหารขอขอบคุณ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้สนับสนุนงบประมาณจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของเทศบาลตำบลหนองหาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งมีชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทรายเป็นผู้มามอบตามโครงการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ