เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหาร

" เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

พันธกิจ (ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักของ อปท.ที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์)

1. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน

2. ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งระบบ และครบวงจร

3. มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและบริหารด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง

4. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคม

6. พัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม

7. เน้นส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล

9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล

11. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน