เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2567


1 โครงสร้าง  
  1.1 โครงสร้างองค์กร Link
  1.2 โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ Link
  1.3 สำนักปลัด Link
  1.4 กองคลัง Link
  1.5 กองช่าง Link
2 ข้อมูลผู้บริหาร Link
  ข้อมูลฝ่ายนิติบัญญัติ Link
3 อำนาจหน้าที่ Link
4 ข้อมุลการติดต่อ Link
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ Link
6 Q & A Link

 
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Link
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Link
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Link
10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link
11 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Link
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Link
13 E - Service Link
14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Link
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Link
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Link
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Link
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Link 
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Link
20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Link
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม Link
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Link
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Link
24 ข้อมุลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   Link
25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   Link
26 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ Link
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy Link
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy Link
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา Link
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน Link  
31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Link
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Link
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Link
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link
35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link