เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2566


1 โครงสร้าง  
  1.1 โครงสร้างองค์กร Link
  1.2 โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ Link
  1.3 สำนักปลัด Link
  1.4 กองคลัง Link
  1.5 กองช่าง Link
2 ข้อมูลผู้บริหาร Link
  ข้อมูลฝ่ายนิติบัญญัติ Link
3 อำนาจหน้าที่ Link
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Link
5 ข้อมูลการติดต่อ Link
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Link
8 Q & A Link
9 Social Network Link
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Link

 
11 แผนดำเนินงานประจำปี Link
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Link
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน Link
  รายงานการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Link
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Link
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Link
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  16.1 สถิติผู้มาติดต่องานกองช่าง Link
  16.2 สถิติผู้เข้าใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ Link
  16.3 สถิติผุ้ขอน้ำอุปโภคบริโภค Link
  16.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร Link
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Link
18 E - Service Link
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Link
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Link
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Link
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Link
23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Link 
24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Link
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Link
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Link
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Link
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   Link
29 ข้อมุลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   Link
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   Link
31 ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) Link
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy Link
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy Link
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Link  
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ Link
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Link
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Link
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Link
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Link
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม Link
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ Link
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link