เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2565


1 โครงสร้าง  
  1.1 โครงสร้างองค์กร Link
  1.2 สำนักปลัด Link
  1.3 กองคลัง Link
  1.4 กองช่าง Link
2 ข้อมูลผู้บริหาร Link
3 อำนาจหน้าที่ Link
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Link
5 ข้อมูลการติดต่อ Link
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Link
8 Q & A Link
9 Social Network Link

 
10 แผนดำเนินงานประจำปี Link
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน Link
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Link
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Link
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  15.1 สถิติผู้มาติดต่องานกองช่าง Link
  15.2 สถิติผู้เข้าใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ Link
  15.3 สถิติผุ้ขอน้ำอุปโภคบริโภค Link
  15.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร Link
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Link
17 E - Service Link
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Link
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Link
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Link
21 แผนการจักซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Link
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Link
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Link
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Link
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Link 
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Link
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Link
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Link
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Link
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Link
31 ข้อมุลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Link
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Link
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Link
34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) Link
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Link 
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Link  
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ Link
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม Link
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Link
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Link
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Link
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link