เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ปรับปรุงไหล่ทาง เมื่อเกิดพายุน้ำท่วมขัง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

20 พฤษภาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ และนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ออกให้ความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นล

18 พฤษภาคม 2565

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

18 พฤษภาคม 2565

การจัดงาน/กิจกรรม ที่เอื้อให้ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถเข้าร่วมงาน หรือกิจกรรมได้ (กิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ)

23 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง

17 พฤษภาคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารมอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร เพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยม

13 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ทำความสะอาดและตัดหญ้าถนน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

10 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ตัดหญ้าไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

6 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ตัดหญ้าไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 พฤษภาคม 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ตัดหญ้าไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหารเพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุ

3 พฤษภาคม 2565

ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก

27 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลหนองหารชนะเลิศ กีฬาประชาชน ท้องถิ่น อ. สันทราย ประจำปี ๒๕๖๕

25 เมษายน 2565

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก

15 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

14 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรี นายภานุวัฒน์ ศิริพันธ์ นางสาวจันทร์หอม คอทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้อง หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาท

9 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบี

12 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นายโชคชัย อินยา พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณี เบเรตัน สมาสิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เขต ๒ เจ้าหน้าที่กองช่าง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ตรวจส

3 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ กองคลังเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และนางสาวทัศนีย์ แก้วยัง ผู้อำนวยการกองคลัง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕

2 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

4 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหาร มอบหมายให้นายทิน สมณะ รองนายกฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ที่วาการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อย

1 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ทม.แม่โจ้

28 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวั

25 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จ

25 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทางนั้น ๆได้ บริเวณ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

25 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเช

24 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน และถมดินปิดทับท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อ

21 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชีย

13 มกราคม 2565

ะหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ใบงานส่งเสริมพัฒนาการ และติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยปฏิบัติตามการควบคุมโรคติดต่อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

13 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหาร ล้างทำความสะอาด ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

12 มกราคม 2565

งานสวัสดิการสังคมพร้อม สท.ศักดิ์ชัย บุญติง ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พม.จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ หมู่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา จำนวน ๑ ราย

10 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ และนายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายตัดหญ้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสัน

6 มกราคม 2565

คณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ร่วมกับ​ ท่าน​ ปลัด​เทศบาล และ​ เจ้าหน้าที่​ ในสายงานต่างๆ​ โดยผลงาน​ และ​ การประสานงาน​ ของท่านนายก​ สุพิศ​ เถียรทิม​ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร​ สะพานถนน​ สายหน้าบ้าน​ กำนัน​ เจริญ คำปินใจ​ หมู่ที่​10 บ้านเ

5 มกราคม 2565

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 มกราคม 2565

วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบเกียรติบัตร แก่สมาชิกสภาเทศบาลดีเด่น พนักงานเทศบาลดีเด่น พนักงานจ้างดีเด่น และจ้างเหมาบริการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ขอจงประสบแต่ความสุข ความเจริญและรักษาเกียรติคุณความดีนี้สืบไป ให้ไว้ ณ วันที่

29 ธันวาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ชั้น 2

29 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอยหน้าบ้านนายประสิทธิ์ เทพวงศ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหาร และทางลงไหล่ทางบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ***ถือเป

26 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันท

22 พฤศจิกายน 2564

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายทินน์ สมณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เ

22 พฤศจิกายน 2564