เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่

******************************

     ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และประธาน ก.ท.จ.เชียงใหม่ ได้ลงนามประกาศหลักเกณฑ์ฯ จำนวน ๗ ฉบับ ดังนี้

    ๑. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘

    ๒. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘

    ๓. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

    ๔. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘

    ๕. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงี่อนไขเกี่ยวกับการหนดโควตา และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล     และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘

    ๖. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงี่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘

    ๗. ประกาศหลักเกณฑ์ และเงี่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘

     ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดเอกสาร ได้ด้านล่าง