เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (แผนชุมชน)เทศบาลตำบลหนองหาร โดยสำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน
ประจำปี พ.ศ. 2564
      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมทั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ