เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (แผนชุมชน)เทศบาลตำบลหนองหาร โดยสำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
และงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พช.อำเภอสันทราย
จัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ร่วมกับหมู่บ้าน
ประจำปี พ.ศ. 2566
      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเองบนพื้นฐานของข้อมูล การคิด การตัดสินใจ และลงมือกระทำของคนในชุมชน โดยดำเนินการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนในหมู่บ้าน มีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชนและใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา และวางรากฐานวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหมู่บ้านทั้งในมิติที่ชุมชนช่วยกันทำเอง หรือเสนอขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร จำนวน 5 หมู่บ้าน