เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการข้อแนะนำ

1. ผู้มาติดต่อกรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2. ในกรณีการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการมีค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ให้ชำระค่าบริการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้มาติดต่อจะได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
3. ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำแก่ท่านติดต่อทางโทรสาร

1. ผู้ขอใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งความจำนงทางโทรสารต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอน วิธีการ และจะนัดหมายให้ผู้ขอใช้ข้อมูล ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารทางโทรสารอีกครั้งหนึ่ง
3. การส่งโทรสารกำหนดขั้นตอน ให้ผู้ขอใช้ข้อมูลหมุนหมายเลขโทรสาร มาที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ แล้วเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องโทรสาร ให้ผู้ขอใช้ข้อมูลให้ผู้ขอใช้ข้อมูล
4. ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือไม่มีข้อมูลข่าวสารนั้น หรือเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรส่งข้อมูลให้ทางโทรสาร เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุผลและคำแนะนำให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบติดต่อทางไปรษณีย์

1. ผู้ขอใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งความจำนงทางไปรษณีย์
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและเห็นว่าสามารถจัดส่งข้อมูลให้ได้ จะแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบทางไปรษณีย์
3. การชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้ส่งธนาณัติสั่งจ่าย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
4. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร เมื่อได้รับธนาณัติค่าใช้จ่ายแล้ว 5. ในกรณีไม่มีข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุผล หรือคำแนะนำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบติดต่อทางอีเมล์

1. ผู้ขอใช้ข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งความจำนงทางอีเมล์ต่อเจ้าหน้าที่ [email protected]
2. เจ้าหน้าที่จะชี้แจงขั้นตอน วิธีการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์
3. ในกรณีการขอข้อมูลข่าวสารที่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ข้อมูลทราบโดยทางอีเมล์
4. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลให้ผู้ขอใช้ข้อมูล เมื่อได้รับธนาณัติค่าใช้จ่ายแล้ว
5. ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารไม่สามารถเปิดเผยได้ หรือไม่มีข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุผล และคำแนะนำให้ผู้