เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ร่วมกันออกพื้นที่ พ่นหมอกควันปัองกันยุงลาย ไข้เลือดออก

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เจ้าหน้าที่งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับ อสม.หมู่ 1 ตำบลหนองหาร ร่วมกันออกพื้นที่ พ่นหมอกควันปัองกันยุงลาย ไข้เลือดออก รายใหม่ ครั้งที่ 2 ณ หมู่ 1 บ้านเอื้ออาทรครับ