เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง          โดยที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ. 2558 กำหนดให้เทศบาลตำบลหนองหารประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
          ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหารจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหาร สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)


5 ตุลาคม 2565

เอกสารแนบ :