เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล          โดยที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 กำหนดให้เทศบาลตำบลหนองหารประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
          ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหารจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)


5 ตุลาคม 2565

เอกสารแนบ :