เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหาร           ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนั้น 
          เทศบาลตำบลหนองหารจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


5 ตุลาคม 2565

เอกสารแนบ :