E-Service

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


E-Service


ระบบขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

    “ ระบบขอรับบริการออนไลน์” เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่เทศบาลตำบลหนองหารจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน

    ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริหาร สามารถแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ ดังนี้
  •     1. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม “ส่งคำร้องออนไลน์”
  •     2. เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ แจ้งเตือนมายัง E-Mail ของเทศบาลตำบลหนองหารทันที และตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ พร้อมกับดำเนินการพิมพ์เอกสารแบบขอรับบริการออนไลน์
    แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
  •     3. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**** กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน
แนบไฟล์ (แนบไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์เอกสาร jpg png pdf doc xls ppt และ zip ขนาดไม่เกิน 3 Mb)