เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นางสุพิศ เถียรทิม
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง
เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน
แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero Tolerance)
ตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร