เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

แผนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ         ปัจจุบันผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชต่างถิ่น (invasive species) ที่แพร่ระบาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศ ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการเกษตร การชลประทานและส่งผลต่อสุขภาพอนามัย
         วัชพืชดังกล่าวมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ขยายพันธุ์ใด้รวดเร็ว การควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำหากประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมืในการรักษาสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานรัฐเห็นความสำคัญ มีเครื่องมือเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืช การดำเนินการเก็บและกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่อง และทำตลอดลำน้ำทั้งสาย ทำให้ลำน้ำคูคลองมีความสะอาด ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้
          ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหาร จึงด้จัดทำแนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อลดการขยายพันธุ์และควบคุมการแพร่กระจายผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน และอาจส่งผลต่อการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่


19 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบ :