เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

เรื่องกำหนดออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี งบประมาณ 2565     ด้วยเทศบาลจำบลหนองหารจะดำเนินการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนอหาร ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาด อายุสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี สำหรับการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ๒๕๖๕

     จึงขอความร่วมมือท่านเจ้าของทรัพย์สินภาคประชาชน หรือนิติบุคคล ห้างร้านได้โปรดอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับทางราชการ เช่น ข้อมูบสำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓ .นส๓ก , ส.ป.ก. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยพนักงานสำรวจเทศบาลตำบลหนองหาร จะเริ่มออกสำรวจในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ซึ่งพนักงานสำรวจของเทศบาลฯ ทุกคนจะติดบัตรประจำตัวทุกครั้งที่ออกสำรวจเพื่อแสดงตนเข้าดำเนินการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากท่าน

     จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบโดยทั่วกัน


17 กันยายน 2564

เอกสารแนบ :