เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543 หมวดที่ 4 การโอน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น และข้อ 32 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้ว แจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน

เอกสารแนบ :