เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศแจ้งจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่                                           ประกาศแจ้งจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
     ได้ออกประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูป ร่วมดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน และผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยการปฎิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากตรวจสอบพบว่าเกษตรกรผู้ได้รับมอบที่ดินรายใดได้เสียชีวิตลงและทายาท
ยังไม่ดำเนินการขอรับการจัดที่ดินแทนที่ หรือขาดคุณสมบัติความเป็นเกษตรกร ตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ภายหลังจากการรับมอบที่ดิน ประชาชนและเกษตรกรอยู่อาศัยในพื้นที่ สามารถแจ้ง
ข้อมูลผู้กระทำความผิดพร้อมข้อมูลและช่องทางการติดต่อกลับของผู้แจ้งข้อมูล ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันประกาศนี้เป็นต้นไป


8 พฤษภาคม 2567

เอกสารแนบ :