เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)     เทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และ 20 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหนองหารจึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


1 พฤศจิกายน 2566

เอกสารแนบ :