เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 08083/ว4437 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565)ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร
เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 08083/ว4437 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565)

จากเดิมชำระภาษีภายใน เดือน มิถุนายน 2565 (ตามที่เทศบาลได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษี)
เป็นเดือน กรกฎาคม 2565
ท่านสามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนกรกฎาคมนี้
***ไม่เสียค่าปรับและเงินเพิ่ม***

ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
(ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565)
http://www.dla.go.th/.../2022/6/27572_1_1655953488474.pdf...

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 053-106-951 ต่อ 15 สายตรง
Line: @105zxaes
งานพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลหนองหาร


27 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบ :