เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)ด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)จำนวน 1 อัตราจึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18, ข้อ 19 และ 20 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลหนองหาร จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง


26 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ :