เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดนำเสนอตามลำดับ ดังนี้
1. ข้อมุลที่ใช้ในการประเมิน
2. ประชากรเป้าหมาย
3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
4. วิธีการสุ่มตัวอย่าง
5. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


18 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ :