เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างด้วยเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และ 20 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลหนองหารจึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้


7 ตุลาคม 2564

เอกสารแนบ :