เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุม้ติของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทราบ ภายใน 15 วัน


1 ตุลาคม 2564

เอกสารแนบ :