เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหาร เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาร ศึกษา ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือกเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
 


19 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ :