เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

 • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 • ระเบียบกฎหมาย

 • คลังเอกสาร

 • ข่าวประกวดราคา

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประมวลภาพกิจกรรม

 • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ มีผลบังคับใช้ เริ่ม 1 มกราคม 2564





ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ มีผลบังคับใช้ เริ่ม 1 มกราคม 2564 นี้

โดยมีสาระสำคัญตามกฎกระทรวง ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้

(1)ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

 • ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ 10 บาท ให้คิดอัตราต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
 • ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(2)ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

 • ป้ายที่มีข้อความเครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
 • ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(3)ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ข้อ 3 อัตราภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ข้อ 4 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

เอกสารแนบ :