เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองหาร

นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนน
โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองหาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ.๙๒-๐๐๑๘ สายทางซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเขียงใหม่ ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองหารกำหนด วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ๓,๐๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท ราคากลางค่าก่อสร้าง ๒,๙๕๒.๑๖๓ บาท วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท