เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหาร

จัดอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.