เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร
โดยมีเรื่องที่เสนอใหม่ (ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา)
๑. ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบขยายเวลาการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสันทราย) เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์)
๓. ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รถยนต์ตู้โดยสาร)
๔. ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหาร หมู่ที่ ๗ แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังสูง ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๗๔,๐๐๐ บาท
๕. ญิตติการพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๘ บ้านวิเวก จำนวน ๒ ช่วง งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๑,๒๕๐ บาท
๖. ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘๕,๐๐๐ บาท
๗. ญัตติเสนอพิจารณาของความเห็นชอบจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนเทศบาลป่าไผ่ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองหาร ต่อไป