เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2563


1 โครงสร้าง Link  Link  Link
2 ข้อมูลผู้บริหาร Link
3 อำนาจหน้าที่ Link
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Link
5 ข้อมูลการติดต่อ Link
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Link
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Link
8 Q&A Link Link
10 แผนดำเนินงานประจำปี Link
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน Link
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Link
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Link
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Link
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Link
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Link
17 E-service Link
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Link Link
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน Link
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Link
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Link
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Link
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Link
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี Link
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Link
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  Link Link Link Link
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  Link  Link  Link
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Link
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Link
30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต Link
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Link
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Link
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Link
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Link
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Link
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Link
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Link
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Link
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี Link
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน Link
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Link
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Link
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแบะความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
Link Link Link Link