เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


กิจการสภา กิจการสภาหน้าแรก >

บทบาทหน้าที่ของสภาเทศบาล มาตรา 49 (พรบ.เทศบาล)ให้สภาเทศบาลตำบลมีสมาชิกสิบสองคน

และให้คณะเทศมนตรีประกอบด้วยนายกเทศมนตรีกับเทศมนตรีอื่นอีกสองคน 

1. ดำเนินงานกิจการสภาเทศบาลโดยการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล ตามกำหนดสมัยประชุมประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ดังนี้ 
       (1) เมื่อผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
      (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ โดยเทศบัญญัติจะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติได้ไม่เกิน หนึ่งพันบาท
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติต่าง ๆ ที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาเทศบาล
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบ / อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี / เพิ่มเติม 
6. ตั้งกระทู้ถามเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง หรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหาร
7. เสนอญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นหรือญัตติร่างข้อบัญญัติ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณามีมติ
8. เป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาลตามที่สภามีมติ
9. นำปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปประชุมปรึกษาหารือในสภาเทศบาล