เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ควบคุมภายใน ควบคุมภายในหน้าแรก >

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2559 คำสั่งเลขที่ 561/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 และรายงานติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น),ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นที่เรียบร้อยนั้น สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2560(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)จะเป็นการติดตามประเมินผลความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงอาศัยอำนาจ ตามระเบียลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 ข้อ 6 ยกเลิกคำสั่งเลขที่ 561/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และขอแต่งตัั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับงวดวันที่(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)ดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ :