เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


แผนอัตรากำลัง แผนอัตรากำลังหน้าแรก >

          เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ซึ่งคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตราข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรอบระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับนำไปใช้ในการสรรหา การใช้ การพัฒนา และการรักษาบุคลากร ซึ่งการจัดทำแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) เป็นกิจกรรมหรืองานในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการดำเนินการอย่างมีเป็นระบบในการวิเคราะห์และโดยวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานกำลัง เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่จะให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมอย่างเพียงพอ การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่งการวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี คือวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

เอกสารแนบ :