เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยหน้าแรก >

           ในปัจจุบัน สถานการณ์สาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหาร และพื้นที่ใกล้เคียงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเป็นบางครั้ง จาก อัคคีภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจากการเผา วาตภัย อุทกภัย และ แผ่นดินไหว เนื่องจาก ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาใกล้เขตเมือง จึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรม ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

1) เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชน และชุมชน

2) เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ มีการเตรียมความพร้อมและมีความเชื่อมั่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง

3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด

4) เพื่อให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างทั่วถึง และทันเวลา

5) เพื่อบูรณาการระบบการสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ

6) เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย

เอกสารแนบ :