เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2559-2563)

                การวางแผนเป็นกระบวนการอันสำคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายและวิธีดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จในเป้าหมายนั้น ๆ   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหาร  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้กำหนดทิศทางเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

           แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหาร  ได้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  พิจารณาถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น ความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ  โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นหลัก  ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติหลังจากผ่านการนำเสนอโครงการ ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติโครงการตามขั้นตอน ต่อไป รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์แนบท้ายนี้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2559-2563)