เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


นโยบายคณะผู้บริหาร นโยบายคณะผู้บริหารหน้าแรก >

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร (นางสุพิศ เถียรทิม)
 
นโยบายการสร้าง 3 สร้าง (นโยบาย 3 ส.) 
 
ส.1 สร้างบ้าน
- จะยึดหลักปฏิบัติการสร้าง สร้างเสริมและปรับปรุง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และทั่วถึงในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ ดังนี้
1. การกระจายงบประมาณ อย่างทั่วถึง
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่เสี่ยงทุกหมู่บ้าน เพื่อยับยั้งการเกิดอาชญากรรม
3. สร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการฌาปนสถาน (เมรุ) ของหมู่บ้าน
5. สร้าง ส่งเสริมระบบการจัดการประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน มีการจัดการระบบน้ำเสีย
6. ก่อสร้าง ปรับปรุงคุณภาพถนน ไฟฟ้า ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐานทุกหมู่บ้าน
7. ภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 
ส.2 สร้างคน
- จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกฐานะ ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ดีกินดี และส่งเสริมสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ดังนี้
1. อินเตอร์เน็ตไร้สายทุกหมู่บ้าน wifi ตามศูนย์รวมใจของหมู่บ้าน เพื่อนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ตามหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาต้านยาเสพติด 
5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สร้างจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์
6. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่การเป็นบัณฑิต
7. ส่งเสริมคุณภาพและชีวิต เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. ส่งเสริม สนับสนุนดูแลอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม
9. ภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 
ส.3 สร้างบริการ 
- จะยึดหลักการบริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาขอรับบริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
2. คลินิกเคลื่อนที่สุขภาพที่ดีสู่ชุมชน สำหรับประชาชนและผู้สูงวัย
3. สร้างสุขนิสัย และเพิ่มสวัสดิการเงินออม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างนิสัยการออมและเพิ่มสวัสดิการเงินออม
4. สร้างเสริมการมีสวนสุขภาพและเครื่องออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน
5. ตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ และส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
6. มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน
7. งานบริการสาธารณะ อื่น ๆ
 
การบริหาร 
1. จะปรับกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของพนักงานในเทศบาลทุกคนไปสู่การเป็น “ ข้าราชการยุคใหม่ ” โดยจะนำหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อมาประกอบใช้
2. จะปรับปรุงกลไกการทำงานของพนักงานทุกส่วนให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
3. จะขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลหนองหาร
4. จะบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
5. จะยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม และจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
6. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ
7. จะปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม และเป็นธรรม
8. จะตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม จะรีบแก้ไขปัญหาสาธารณะของชุมชน และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างทุกฝ่าย
9. จะยึดหลักปฏิบัติที่ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหารมาโดย ตลอดคือ. “ผลงานเด่นชัด พัฒนาโปร่งใส บริหารก้าวไกล ใส่ใจถิ่นเกิด ขอเทิดและแทนคุณ”