เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปหน้าแรก >

ลักษณะที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลหนองหาร ตามประการกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 17 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 การเดินทางเข้าสู้พื้นที่โดยทางรถยนต์สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

          ทิศเหนือ             ติดต่อกับเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

          ทิศตะวันออก       ติดต่อกับเทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

          ทิศตะวันตก         ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

          ทิศใต้                  ติดต่อกับเทศบาลเมืองแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

เนื้อที่

           เทศบาลตำบลหนองหาร มีพื้นที่เขตรับผิดชอบ ประมาณ 28.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,675 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบออกเป็นหมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้

หมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ (ตร.กม)
หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห 0.75
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร 6.21
หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 2.25
หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ 9.30
หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา 9.77
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 28.28

ประชากร

          ปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองหารมีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด (ณ วันที่ กรกฎาคม 2561) จำนวน 4,981 คน แยกเป็น ชาย 2,341คน หญิง 2,640 คน มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 176 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห 1,424 668 822 1,490
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร 702 672 727 1,399
หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 578 484 576 1,060
หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ 482 340 361 701
หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา 335 379 449 828
รวม 3,521 2,543 2,935 5,478