เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ

     ดอกประทุมมา
     โดย นางกุญช์ชญา สวัสดี
     พื้นที่หมู่ 10
     เบอร์โทรศัพท์ 081-6039563
     สวนดอกไม้ประทุมมา
     (ดอกกระเจียว)

     ผ้าปักดีไซน์
     โดย นางสุปราณี สุขสกุลปัญญา
     บ้านเลขที่ 235 พื้นที่หมู่ 7
     เบอร์โทรศัพท์ 095-6753407
     ผลิตภัณฑ์ผ้าปักดีไซน์
     การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ผ้าปักดีไซน์     

     ผ้าพื้นเมือง
     โดย นางสาวพิมพ์ชนก ฐณภัทร์ปิติกร
     บ้านเลขที่ 360 พื้นที่หมู่ 7
     เบอร์โทรศัพท์ 094-6187744
     ผลิตภัณฑ์ เสื้อจากผ้าพื้นเมือง
     เข้าร่วมคัดสรรสินค้า OTOP ปี 2560

     กล้วยฉาบ
     โดย นางยุพิน กองเงิน
     ชื่อกลุ่ม กล้วยฉาบกลุ่มสตรีหนองหาร 
     เข้าร่วมคัดสรรสินค้า OTOP ปี 2560
     บ้านเลขที่ 147 หมู่ 7 
     เบอร์โทรศัพท์ 061-1266610